Dianetics: מכתבים ויומני מסע

איך זה היה לעמוד ליד ל. רון האברד בשבוע הראשון של מאי 1950, כשהוא שחרר לעולם את 'Dianetics: המדע המודרני של בריאות הנפש'? כולל תכתובת נדירה וחיבורים מהתקופה.

ההיסטוריה של Dianetics רק התחילה. איזה דברים נוספים יתחילו ביחד עם ראשיתו של מדע על המיינד, רק המחר יוכל לספר.

– ל. רון האברד

התוכן כולל
 • המכתבים של Dianetics: מבוא
 • מכתב מסַוור
 • מכתבים מהולדת Dianetics
  • » בנוגע ל-'ארץ לא נודעת'
  • » ארץ לא נודעת: המיינד מאת ל. רון האברד
  • » מהקוראים של Astounding
 • מכתבים מעין הסערה
  • » לכבוד גב' אליזבת בַייול
  • » מכתבים מהעַמךָ
  • » בנוגע לאסיה
  • » מאת תלמיד במוסד הראשון ל-Dianetics
  • » מכתבים גלויים ממוסדות Dianetics הראשונים
  • » בנוגע לחיים קודמים
  • » הטיעון בעד מאת ל. רון האברד
 • מכתבים למונופול על בריאות הנפש
 • מכתב מהמערכה האחרונה בוויצ'יטה
 • אחרית דבר: ספר בשם Dianetics
'סדרת ל. רון האברד׳, האנציקלופדיה הביוגרפית המלאה, ניתנת להשגה מ-Bridge Publications ומ-New Era Publications.